NTG VIỆT NAM - PARTNER SANGOMA

MENU
Sangoma PBXact 2001
Tổng đài IP Sangoma PBXact 2001
Tổng đài IP Sangoma PBXact 2001

Tổng đài IP Sangoma PBXact 2001

Thiết bị Sangoma PBXact 2001 lý tưởng phù hợp cho các trung tâm liên lạc lớn hoặc văn phòng doanh nghiệp. PBXact 2001 Hỗ trợ tới 2000 máy nhánh được cấp phép và 1500 cuộc gọi đồng thời.

Xem thêm